Privacybeleid

Letitia de Kruif Fotografie, gevestigd aan Naundorffstraat 6 A, 4817 EV, Breda, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven
in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
http://www.letitiadekruiffotografie.nl
Naundorffstraat 6 A, 4817 EV, Breda
0623110445
Luciano Sanna is de Functionaris Gegevensbescherming van Letitia de Kruif Fotografie Hij/zij is te bereiken via Admin@letitiadekruiffotografie.nl
Persoonsgegevens die wij verwerken
Letitia de Kruif Fotografie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt
u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Bankrekeningnummer
  Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
  Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van
  ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten
  van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij
  zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Letitia@letitiadekruiffotografie.nl, dan
  verwijderen wij deze informatie.
  Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
  Letitia de Kruif Fotografie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Letitia de Kruif Fotografie verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze
  belastingaangifte.
  Geautomatiseerde besluitvorming
  Letitia de Kruif Fotografie neemt [wel / niet] op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor
  personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker
  van Letitia de Kruif Fotografie) tussen zit. Letitia de Kruif Fotografie gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: [aanvullen met naam van het
  systeem, waarom het gebruikt wordt, onderliggende logica, belang en verwachte gevolgen voor betrokkene]
  Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
  Letitia de Kruif Fotografie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij
  hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorie├źn) van persoonsgegevens: (Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden
  Personalia > Bewaartermijn > Reden Adres > Bewaartermijn > Reden Enzovoort > Bewaartermijn > Reden
  Delen van persoonsgegevens met derden
  Letitia de Kruif Fotografie verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een
  wettelijke verplichting.
  Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
  Letitia de Kruif Fotografie gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.
  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
  U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de
  gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Letitia de Kruif Fotografie en heeft u het recht op
  gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand
  naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw
  persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar
  Letitia@letitiadekruiffotografie.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het
  verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
  Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Letitia de Kruif
  Fotografie wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat
  kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
  Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
  Letitia de Kruif Fotografie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang,
  ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
  misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via Letitia@letitiadekruiffotografie.nl